Cloudy

20°C

Cloudy

Mercat setmanal de Sant Miquel de Balenyà

Alcaldia i tinences

Alcaldia i tinences de l'Ajuntament de Seva

 

L'alcalde de Seva és el president de la corporació i té les atribucions següents:

 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'Administració municipal.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 • La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'Alcaldia. Així mateix, l'alcalde pot declarar la lesivitat respecte a competències del Ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 • Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L'aprovació dels projectes d´obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l´alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  • La de béns immobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 • Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 • Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • El nomenament de les tinences d'Alcaldia.

 

- Salutació de l'alcalde - .

 

 

Pla de Govern Municipal

.

 

Àrea de Benestar social i cultura

Àrea de Benestar social i cultura de l'Ajuntament de Seva

 

BENESTAR SOCIAL I CULTURA

L ’impuls de les polítiques socials. Al municipi necessitem uns serveis socials de màxima qualitat per enfortir l’estat del benestar i tenir capacitat de resposta davant les necessitats específiques de les persones, de les famílies i del municipi en conjunt.

La cultura marca la nostra identitat; la cultura ens desenvolupa com a persones dins la societat i crea vincles entre els seus membres. Creiem fermament en la potenciació de la cultura.

 

 

Pla de Govern Municipal

.

 

Àrea de Món Rural, Medi Ambient i Educació

area-rural-seva

 

MEDI AMBIENT

Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística és vital, ja que el nostre municipi té una gran extensió on s’intercalen urbanitzacions envoltades per grans masses forestals, tenir els boscos nets és primordial per evitar la propagació d’incendis.

En l’aspecte mediambiental resulta necessari introduir el criteri de la prudència en totes les actuacions i elaborar propostes compromeses per un desenvolupament sostenible

 

AGRICULTURA I RAMADERIA

Els pagesos i ramaders, juntament amb les empreses agroalimentàries, són un punt estratègic per al desenvolupament del nostre municipi i volem ajudar a impulsar les seves explotacions i empreses.

 

EDUCACIÓ

Educació es resumeix en la paraula futur. És tot allò que fem per fomentar l’aprenentatge dels membres de la nostra societat. Aquesta regidoria pretén ser un suport organitzatiu, econòmic i administratiu a tots aquells temes i propostes relacionats amb l’àmbit de l’educació.

 

 

Pla de Govern Municipal

.

 

Àrea d'esports, joventut i comunicació

Àrea d'educació de l'Ajuntament de Seva

 

JOVENTUT I COMUNICACIÓ

La joventut és un puntal molt important pel nostre municipi. Són ells els que en un futur continuaran lluitant pel benestar, la qualitat i les necessitats del nostre poble, i per tant, hem de treballar per una bona continuïtat generacional i per garantir que els nostres joves tinguin totes les eines necessàries per al seu lliure desenvolupament.

Els mitjans de comunicació locals han estat, són i seran fonamentals per la creació i la difusió de les informacions del nostre municipi. Creiem que són molt importants per establir una bona relació i un vincle entre els ciutadans, comerciants, empreses, entitats i l’ Ajuntament.

ESPORTS

L’Esport és Universal, terapèutic, socialitzador, lúdic, educatiu i preventiu. La difusió i popularització de les activitats esportives a través de l’Ajuntament o en col·laboració amb els clubs i associacions és un bon procediment per arribar a totes les disciplines i edats.

 

 

Pla de Govern Municipal

.

 

Àrea de Governació, Hisenda, Promoció econòmica, Tecnologies i Energia

Àrea de Governació de l'Ajuntament de Seva

 

GOVERNACIÓ

L’Àrea de Governació vetlla per tot allò relatiu a l’organització administrativa, al règim interior i a la gestió dels serveis generals de l'Ajuntament per tal que tots els serveis que ofereixi i tots els assumptes que pertoqui resoldre es puguin gestionar de la manera més eficaç i efectiva pel benefici general de l’Administració i de la ciutadania.

 

HISENDA, PROMOCIÓ ECONOMICA, TECNOLOGIES I ENERGIA

L’Àrea d’Hisenda i finances té assignada la tasca essencial de controlar i distribuir els mitjans econòmics amb què compta el municipi mitjançant l’elaboració del pressupost municipal i el control de la despesa.

 

 

EMPRESES, COMERÇ I TURISME

Ajudar el comerç i el turisme és una actuació que tot ajuntament ha d’impulsar per tal de mantenir viu el teixit social del municipi. Aquesta màxima resulta encara més important en una població com Seva, on precisament el comerç i el turisme han contribuït a fer‐nos conèixer i convertir‐nos en un referent amb infraestructures hoteleres i d’oci que han millorat dia a dia.

 

TECNOLOGIES (Tic)

Aquesta Àrea en primera instància vetllarà per l’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la governació del municipi de Seva a tots els àmbits.

 

GESTIÓ ENERGÈTICA

L’Àrea inclou també la gestió energètica que vetllarà per a reduir els consums energètics municipals i el de tots els veïns i veïnes.

 

 

Pla de Govern Municipal

.

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva