Partly Cloudy

18°C

Partly Cloudy

Mercat setmanal de Sant Miquel de Balenyà

Ordenances fiscals

Ajuntament de Seva

 

Ordenances Fiscals 2018

Document

Ordenança gral gestió

 Veure Ordenança

Impost sobre Béns Immobles 

 Veure ordenança

Impost sobre Activitats Econòmiques 

 Veure ordenança

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 Veure ordenança

Impost sobre construccions, intal·lacions i obres 

 Veure ordenança

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 Veure ordenança

Contribucions especials 

 Veure ordenança

Taxa per expedició de documents administratius

 Veure ordenança

Taxa per Llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

Veure ordenança

Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 

 Veure ordenança

Taxa pel servei de clavegueram 

 Veure ordenança

Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 

 Veure ordenança

Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 

 Veure ordenança

Taxa per l’Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 

 Veure ordenança

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
 

 Veure ordenança

Taxa per les ocupacions dels subsòl, sòl i la volada de la via pública 

 Veure ordenança

Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de via pública per a aparcament, carrega i
descarrega de mercaderies de qualsevol mena
 

 Veure ordenança

Taxa de Subministrament d'Aigua 

 Veure ordenança

Taxa per desguàs de Canals i altres Instal·lacions anàlogues en terreny d'ús públic 

 Veure ordenança

Taxa per l'Estada a la Residència de la Tercera Edat 

 Veure ordenança

Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de
subministraments d'interès general
 

 Veure ordenança

Taxa per la prestació del servei de Centre de Dia 

 Veure ordenança

Taxa per concessió de llicències, comprovació de les activitats comunicades i control de la publicitat dinàmica i
per la inserció de publicitat als mitjans de difusió municipal
 

 Veure ordenança

Taxa per la utilització de plaques, patents, distintius i escut municipal 

 Veure ordenança

Taxa per la utilització de mobiliari municipal 

 Veure ordenança

Taxa per prestació del servei de llar d'infants 

 Veure ordenança

Taxa pel servei de recollida i tinença d’animals domèstics 

 Veure ordenança

Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
 

 Veure ordenança

Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial dels edificis municipals per actes privats 

 Veure ordenança
 Taxa per la prestació de serveis de cases de banys, dutxes, piscines i altres instal·lacions anàlogues   Veure ordenança

 

 

Ordenances reguladores

Ajuntament de Seva

 

Ordenança/ Reglament

Document

Ordenanaça reguladora del preu públic per assistència a espectacles, activitats culturals,esportives i altres de naturalesa anàloga Veure ordenança

Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Seva

Veure Reglament

Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancat de solars i parcel·les del municipi de Seva 

 Veure l'ordenança

Ordenança de la recollida de residus municipals 

 Veure l'ordenança

Ordenança reguladora per l'aplicació en el municpi de Seva de fems, purins i fangs de depuració,
protecció medioambiental de les aigües contra la contaminació produïda per adobs químics i nitrats
utilitzats a l'agricultura i molèsties causades pels excrements produïts pel pas d'animals

Veure l'odenança

 

 

Documentació activitats econòmiques

Ajuntament de Seva

 

COMUNICACIÓ PRÈVIA AMBIENTAL ANNEX III

 Document

Comunicació prèvia ambiental

Comunicació prèvia ambiental

Qüestionari tècnic

Qüestionari tècnic

Full informatiu

Full informatiu

COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITATS INNÒCUES

 Document

Comunicació prèvia activitats innòcues

Comunicació prèvia activitats innòcues

Qüestionari tècnic

Qüestionari tècnic

Full informatiu

Full informatiu

COMUNICACIÓ PRÈVIA HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

 Document

Comunicació prèvia d’habitatges d’ús turístic

Comunicació prèvia d’habitatges d’ús turístic

Formulari annex d’habitatges d’ús turístic

Formulari annex d’habitatges d’ús turístic

SOL·LICITUD LLICÈNCIA AMBIENTAL

 Document

Sol·licitud de llicència ambiental

Sol·licitud de llicència ambiental

Qüestionari tècnic

Qüestionari tècnic

Full informatiu

Full informatiu

ESTABLIMENTS ALIMENTARIS

 Document

Declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments alimentaris

Declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments alimentaris

ACREDITACIÓ DE TÈCNIC/A COMPETENT

 Document

Declaració responsable d’acreditació de tècnic/a competent

Declaració responsable d’acreditació de tècnic/a competent

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva