Sunny

26°C

Sunny

Mercat setmanal de Sant Miquel de Balenyà

Anuncis oficials

Ajuntament de Seva

 

 

Anunci

Data

Diversos

Data publicació BOP

Data publicació DOGC

Anunci sobre la modificació de crèdit 09/2015 Veure anunci        
Anunci sobre la modificació de crèdit 08/2015 Veure anunci        
Anunci sobre la modificació de crèdit 07/2015 Veure anunci        
Anunci sobre la modificació de crèdit 06/2015 Veure anunci        
Anunci sobre el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de vigilants municipals Veure anunci        
Anunci sobre l'adjudicació del contracte d'obres, per l'execució de les obres d'instal·lació tèrmica centralitzada amb biomassa Veure anunci  19/01/2016      
Anunci sobre la cessió en precari del Local Social del Pinós Veure anunci 19/01/2016      
Anunci sobre la cessió en precari de la finca i el local situat a Can Garriga núm. 4 Veure anunci 19/01/2016      
Anunci sobre la cessió en precari d'una aula del Centre de Montmanya Veure anunci 19/01/2016      
Acta del tribunal qualificador sobre la borsa de treball de vigilant municipal Veure acta 18/01/2016      
Anunci sobre el procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de vigilant municipal Veure anunci 12/01/2016      
Anunci sobre l'aprovació inicial pressupost 2016 Veure anunci 31/12/2015      
Anunci sobre l'aprovació de la modificació de l'Ordenança Reguladora d'Administració Electrònica Veure anunci 30/12/2015      
Anuncis sobre la declaració de serveis públics essencials de l'Ajuntament de Seva Veure anunci  30/12/2015      
Anunci sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de Preu Públic Veure anunci 30/12/2015      
Anunci sobre l'aprovació inicial sobre el Pla Especial Urbanístic destinat a canviar el destí d'un sòl d'equipaments Veure anunci 29/12/2015      
Anunci sobre l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals de l'any 2016 Veure anunci 28/12/2015      
Edicte de les bases de la campanya de comerç i el full d'adhesió Veure edicte        
Anunci sobre la creació d'una borsa de treball de la plaça de vigilant Veure anunci 14/12/2015      
Anunci de la convocatòria ordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 10/12/2015      
Anunci sobre el procés selectiu per a la selecció d'un arxiver Veure anunci 10/12/2015      
Edicte sobre l'ampliació de terminis per presentar instàncies per participar en procés selectiu per cobrir una plaça vacant d'agutzil-serveis múltiples a l'EMD de Sant Miquel de Balenyà Veure edicte 04/12/2015      
Edicte sobre l'ampliació de terminis per presentar instàncies per participar en procés selectiu  per cobrir una plaça vacant d'administratiu a l'EMD de Sant Miquel de Balenyà Veure edicte 04/12/2015      
Anunci sobre la modificaió puntual del POUM Veure anunci 02/12/2015

 Modificació puntual POUM

  Ampliació Can Duran

   
Anunci sobre l'aprovació inicial de la memòria valorada per la reforma interior de la sala polivalent  "el Teatre" de Sant Miquel de Balenyà Veure anunci 30/11/2015      
Acta de la mesa de contractació del contracte d'obres amb biomassa Veure acta 26/11/2015 Informe de justificacions de preus a la baixa    
Cens per a les eleccions agràries Veure anunci        
Anunci de la convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 20/11/2015      
Edicte sobre les bases que han de regir la convocatòria d'un concurs oposició  per cobrir, en torn lliure, una plaça d'agutzil serveis múltiples, escala administració general, del personal funcionari de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenya Veure edicte 13/11/2015      
Edicte sobre les bases  que han de regir la convoctòria  d'un concurs oposició per cobrir , en torn lliure,una plaça  d'administració general, dins del personal funcionari de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà Veure edicte 13/11/2015      
Edicte sobre les bases que han de regir la convocatòria  d'un concurs oposició per cobrir mitjançant  promoció interna,una plaça d'administració general, dins del personal funcionari de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà Veure Edicte 13/11/2015

   
Anunci sobre la convocatòria del procés de selecció d'un cap de brigada Veure anunci 13/11/2015      
Anunci sobre la construcció d'un camí de comunicació entre la Ronda Pintor Mombrú i el Parc Els Roures Veure anunci 09/11/2015      
Cens per a les eleccions agràries 2016 Veure cens
 09/11/2015      
Anunci dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals Veure anunci

09/11/2015

     
Anunci de la convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci

02/11/2015

     
Anunci sobre l'aprovació de la modificació de crèdit núm. 05/2015 Veure anunci

19/10/2015

     
Anunci sobre l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2015 Veure anunci

19/10/2015

     
Anunci sobre l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2015 Veure anunci

19/10/2015

     
Anunci sobre l'acta de la mesa de contractació per a la determinació de l'oferta econòmicament més  avantatjosa del procediment de licitació del contracte d'obres de Biomassa Veure anunci

16/10/2015

     
 Anunci sobre l'acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres  "A" documentació administrativa  i "B" proposició econòmica del contracte d'obres de  Biomassa Veure anunci

16/10/2015

     
Anunci  sobre la modificació de crèdit 02/2015 Veure anunci

09/10/2015

     
Edicte sobre l'aprovació de l'annex I del conveni de delegació, gestió de competències i finançament, a favor de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà Veure edicte

09/10/2015

     
Anunci  sobre l'obertura de la documentació administrativa i Proposició econòmica del projecte d'instal·lació tèrmica centralitzada Veure anunci

07/10/2015

     
Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obres Veure anunci

24/09/2015

     
Anunci de la convocatòria ordinària del ple de l'Ajuntament Veure anunci

09/09/2015

     
Anunci sobre l'exposició del compte general de l'Ajuntament de Seva, corresponent a l'any 2014 Veure anunci

03/09/2015

     
Edicte sobre l'ampliació de termini de presentació d'ofertes per la licitació biomassa Veure anunci

28/08/2015

     
Anunci de la convocatòria extraordinària del ple de l'Ajuntament Veure anunci

27/08/2015

     
Edicte sobre el plec de clàusules administratives particulars per l'execució del projecte " Instal·lació tèrmica centralitzada amb biomassa per donar serveis de calefacció i ACS al centre cívis, escola Farigola, Club de tennis i vestuaris camp de futbol de Seva Veure edicte

10/08/2015

24/08/2015

Plec clàusules administratives

Projecte Biomassa i condicions tècniques

Plànols format DWG

   
Anunci d'aprovació inicial de la modificació de llocs de treball  Veure anunci 07/08/2015      
Anunci sobre la declaració de serveis essencials de l'Ajuntament de Seva Veure anunci 07/08/2015      
Anunci sobre la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local Veure anunci 04/08/2015      
Anunci sobre l'aprovació definitiva de diferents saldos deutors i creditors Veure anunci 04/08/2015      
Anunci sobre les retribucions dels càrrecs electes i indemnitzacions per assistència a Òrgans Col·legiats Veure anunci 04/08/2015      
Anunci sobre l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit Veure anunci 04/08/2015      
Anunci sobre la legalització de la instal·lació elèctrica de la sala polivalent a Sant Miquel de Balenyà Veure anunci 03/08/2015      
Anunci sobre la millora de les condicions d'accessibilitat i seguretat en cas d'incendi del teatre de Sant Miquel de Balenyà Veure anunci 03/08/2015      
Edicte de projecte de projecte de pou de bombeig d'aigües residuals de la ronda Josep Pla en terrenys propers a les antigues escoles de Montmany Veure edicte 29/07/2015      
Convocatòria extraordinària de Ple Veure anunci 29/07/2015
Edicte de notificicó de resolucions o requeriments de documentació no aportada relatius a les sol·licituds  d'ajuts i/o beques per l'assistència a accions formatives d'oferta Veure edicte 14/07/2015      
Anunci sobre nomenaments de tinents d'alcalde: Resolució d'alcadia de nomenaments i delegació de funcions Veure anunci 02/07/2015      
Anunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'instal·lació tèrmica centralitzada amb biomassa Veure anunci 02/07/2015      
Anunci sobre la convocatòria de la primera sessió del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 26/06/2015      
Anunci sobre relació de candidats per ordre de puntuació obtinguda en les proves de selecció per a la contractació de dos peons Veure anunci 12/06/2015      
Anunci sobre el procés selectiu d'una plaça de cap  tècnic de brigada Veure anunci 11/06/2015

 Bases selecció cap brigada

 Instància selecció cap brigada

   
Edicte sobre la legalització de la instal·lació elèctrica de la sala polivalent a sant miquel de balenyà Veure edicte 11/06/2015      
Edicte sobre la millora de les condicions d'accessibilitat i seguretat en cas d'incendi del teatre de Sant Miquel de Balenyà Veure edicte 11/06/2015      
Anunci sobre l'expedient de modificació de crèdits del pressupost 2015 Veure anunci 11/06/2015      
Anunci sobre l'expedient de baixes de saldos creditors i deutors Veure anunci 11/06/2015      
Anunci de la convocatòria de la sessió constitutiva Veure anunci 11/06/2015      
Anunci sobre la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos per al procés de selecció per a la contractació de dos peons per al Pla Local d'Ocupació 2015 Veure anunci
08/06/2015      
Anunci sobre l'última sessió del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 08/06/2015      
Anunci sobre l'última sessió del Ple de l'EMD Veure anunci
08/06/2015      
Anuci sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança  reguladora de l'Administració Electrònica Veure anunci 29/05/2015      
Anunci  sobre l'aprovació inicial de la modificació del Reglament de Règim Intern de la Residència Els Bons Amics Veure anunci
29/05/2015      
Anunci sobre la relació d'aspirants admesos i exclosos del procés de selecció per a la contractació de dos peons per al Pla Local d'Ocupació Veure anunci 28/05/2015      
Anunci sobre la incoació d'un expedient de baixa per haver caducat la inscripció en el padró municipal d'habitants (ENCSARP) Veure anunci 21/05/2015      
Anunci sobre l'adjudicació del servei de socorrisme de les piscines municipals de Seva per la temporada 2015 Veure anunci 20/05/2015 Plec clàusules administratives 22/05/2015  
Edicte sobre la relació de llocs de treball de la Corporació  Veure edicte 20/05/2015      
Edicte sobre l'aprovació definitiva del Pressupost General i Plantilla per a l'exercici 2015 Veure edicte 20/05/2015      
Anunci de la convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 18/05/2015      
Anunci de la convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 14/05/2015      
Edicte sobre el conveni de delegació, gestió de competències i finançament, a favor de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà Veure edicte 05/05/2015      
Edicte sobre la relació de llocs de treball de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà Veure edicte 30/04/2015      
Anunci sobre la convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 24/04/2015      
Anunci sobre la baixa en el padró d'habitants del municipi, per no residir en el mateix Veure anunci
24/04/2015      
Anunci sobre la incoació d'expedients de baixa en el padró d'habitants per haver caducat la inscripció en el padró municipal d'habitants ( ENCSARP ) Veure anunci
24/04/2015      
Anunci sobre el procés selectiu per a la contractació de tres persones per al Pla Local d'Ocupació 2015 Veure anunci  23/04/2015

Bases reguladores del procés de selecció per a la contractació de personal per al Pla Local d`Ocupació 2015

Annex III. Declaració responsabilitat

Annex IV.Model de sol·licitud

   
Anunci sobre el procés de selecció de  12 monitors/es del parc i piscines Els Roures Veure anunci 17/04/2015      
Anunci sobre el procés de selecció de peó de manteniment del parc i piscines Els Roures Veure anunci 16/04/2015      
Edicte sobre el projecte d'instal·lació tèrmica centralitzada amb biomassa per donar serveis de calefacció i acs, al Centre Cívic, a l'Escola Farigola,el club de tennis i als vestuaris del camp de futbol de Seva Veure edicte 14/04/2015      
Edicte sobre el període de consulta de les llistes del cens electoral  Veure edicte 08/04/2015      
Anunci sobre la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos pel pocés selectiu de monitors pel parc lúdic i piscines Els Roures Veure anunci 07/04/2015      
Anunci sobre la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos pel procés selectiu d'un peó de manteniment pel parc lúdic i piscines Els Roures7 Veure anunci 07/04/2015      
Anunci vehicle abandonat Veure anunci 01/04/2015      
Anunci sobre la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos pel procés selectiu d'un peó de manteniment pel parc lúdic i pisicnes els Roures Veure anunci 27/03/2015    
Anunci sobre la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos pel procés selectiu de monitors pel parc lúdic i piscines Els Roures Veure anunci 27/03/2015    
Edicte sobre el plec de clausules administratives particulars per la concessió  administrativa de l'ús privatiu d'uns terrenys de domini públic per a l'exercici d'una activitat econòmica  d'explotació d'una estació de servei Veure anunci 26/03/2015 plec clàusules administratives    
Anunci sobre la convocatòria extraordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 26/03/2015      
Edicte sobre l'aprovació de Relació de Llocs de Treball de la corporació Veure edicte 18/03/2015      
Edicte sobre l'aprovació inicial Pressupost General  2015 Veure edicte 18/03/2015      
Edicte sobre l'aprovació de baixa de crèdits incobrables per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Veure edicte 18/03/2015      
Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball Veure edicte 17/03/2015      
Anunci sobre la incoació de dos expedients de baixa en el padró d'habitants del municipi per no residir en el mateix Veure anunci 16/03/2015   09/03/2015  
Anunci sobre la incoació de dos expedients de baixa per haver caducat la inscripció en el padró municipal d'habitants (ENCSARP) Veure anunci 16/03/2015   09/03/2015  
Edicte sobre sol·licituds de canvi de nom de concessions dels nínxols dels Cementiris Municipals Veure Edicte 16/03/2015      
Anunci convocatòria i bases per la contractació de monitors i peó al Parc Els Roures Veure anunci 13/03/2015

Data finalització presentació sol·licitud:23/03/2015

Bases_procés_selectiu_Roures_2015.pdf

Model_sol·licitud.pdf

13-3-2015.pdf  
Convocatòria ordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 26/02/2015      
Constitució de la comissió gestora municipal de l'Entitat Municipal Descentralitzada Sant Miquel de Balenyà Veure anunci 04/02/2015      
Anunci exposició pública aprovació baixes crèdits incobrables i/o fallits Veure anunci 22/12/2014    
Edicte plec de clàusules adminsitratives particulars per l'execució de les obres "Projecte d'un camí de comunicació entre la Ronda i el Park "Els Roures" Veure edicte 22/12/2014 projectes_roures.pdf      plec_clàusules.pdf    
Aprovació inicial memòria valorada de les obres d'intervenció per la substitució de part de la claveguera general de Sant Miquel de Balenyà Veure anunci 22/12/2014 Veure memòria     Plànols.pdf    
Nota informativa canvi data campanya "comprar al poble té premi" Veure nota informativa Desembre'14      
Anunci de la convocatòria ordinària del Ple de l'Ajuntament Veure anunci 10/12/2014      
Anunci vehicle abandonat Veure anunci 12/12/2014      
Aprovació definitiva del mapa de soroll i mapa de capacitat acústica de Seva

Veure

anunci

13/11/2014      
Aprovació definitiva del pla d'actuació multirisc Veure anunci 13/11/2014      
Aprovació definitiva del plec de clàusules adminitratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministrament, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats elaborats per la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de Seva
Veure anunci 13/11/2014    
Aprovació definitiva projectes d'obres Carrer Catalunya i camí de comunicació Ronda i Parc Els Roures Veure anunci 12/11/2014      
Aprovació expedient modificació de crèdits Veure anunci 05/11/2014      

Aprovació inicial modificació puntual POUM (àmbit Monells)

Veure anunci 05/11/2014 Veure projecte  17/11/2014  

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM

Veure anunci 05/11/2014 Veure projecte  17/11/2014  

Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball

Veure anunci 05/11/2014    17/11/2014  

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2015

Veure l'anunci 22/10/2014   28/10/2014  

Exposició pública de la modificació de la plantilla de personal

Veure l'anunci 13/10/2014      
Licitació de les obres de construcció de la seu de l’Associació de veïns del Pinós Veure l'anunci 6/10/2014 

 Veure el plec de clàusules

El projecte es pot consultar a les Oficines Municipals

14/10/2014  
Aprovació inicial del projecte de pavimentació amb gespa artificial dels camps de futbol de Seva i Sant Miquel de Balenyà Veure l'anunci 6/08/2014       
Pavimentació amb gespa artificial dels camps de futbol de Seva i Sant Miquel de Balenyà Veure l'anunci   Aprovat inicialment per Resolució d'Alcaldia de data 6/08/2014, el projecte 'Pavimentació amb gespa artificial dels camps de futbol de Seva i Sant Miquel de Balenyà'    
Adjudicació contracte d'obres pavimentació camps de futbol Seva i Sant Miquel de Balenyà Veure l'anunci 5/08/2014    18/08/2014  
Edicte aprovació inicial mapa capacitat acústica Veure l'anunci 5/08/2014   18/08/2014

12/08/2014

Relació candidats per la borsa de treball auxiliar administratiu Veure l'anunci   Aprovar la relació de candidats per ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu  

 

Anunci relació del procés selectiu per a la contractació d'un paleta Veure l'anunci   Anunci sobre la relació provisional d'aspirants d'admesos i exclosos pel procés selectiu per a la contractació d´un paleta a través del pla d´ocupació 2014    
Anunci del procés selectiu per la contractació d'un peó de la construcció Veure l'anunci    Aprovar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos per a la contractació d'un peó de la construcció a través del pla d'ocupació 2014    
Relació candidats procés selecció borsa auxiliars per ordre de puntuació obtinguda  Veure l'anunci   Aprovar la relació de candidats per ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d´auxiliar administratiu    
Anunci sobre relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos per al procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu  Veure l'anunci 15/07/2014      
Anunci sobre relació d'aspirants admesos que no havien acreditat el nivell de català pel procés de selecció per la creació d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu  Veure l'anunci 10/07/2014      
Edicte aprovació inicial projectes: urbanització del carrer Catalunya i Camí de Comunicació enre la Ronda i el Park "Els Roures"  Veure l'anunci 07/07/2014   16/07/2014  
Anunci sobre la relació d'admesos i exclosos per la creació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu  Veure l'anunci 02/07/2014      
Edicte aprovació inicial Plec de Clàusules administratives generals de contractació de l'Ajuntament de Seva, aplicables als contractes de serveis, de sub., d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes adm. i privats Veure l'anunci  30/06/2014

Veure el plec de clàusules

Veure la rectificació d'errades clau

   
Edicte aprovació inicial Pla d'Actuació Municipal multirisc  Veure l'anunci 30/06/2014      
Edicte altes carrerer municipal  Veure l'anunci 25/06/2014      
Anunci adjudicació contractació de les obres per a l'execució de xarxes de calor de biomassa a Sant Miquel de Balenyà  Veure l'anunci 20/06/2014      
Anunci convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliar administratiu/va mitjançant concurs-oposició lliure Veure l'anunci  15/05/2014 Data finalització presentació sol·licituds: 10/06/2014

Bases

Model de sol·licitud

21/05/2014  

    

 

 

Contacte

Ajuntament de Seva

 C. de Dalt, 5 08553 Seva

 938 840 111

 938 840 214

seva@seva.cat

- - - - - - -

EMD SM Balenyà

 C. del Casal, s/n 08554 S.M. Balenyà

 93 812 49 42

info@smbalenya.cat

- - - - - - -

Facebook

 

Twitter

Instagram - #WebSeva